Go to Dzogchen Monastery Home

 

Các Đạo sư Chứng ngộ

Đức Kyabje Dzogchen Pema Kalsang Rinpoche

Pema Kalsang Rinpoche

Đức Kyabje Pema Kalsang Rinpoche là Tái sanh thứ III của Đại Khenpo Pema Banza. Ngài là vị Hộ tŕ Ngai ṭa thứ XII của Tu viện Dzogchen – ngài đă ở cương vị này trong suốt hơn 40 năm kể từ năm 14 tuổi. Ngài được đào luyện trước khi Tây Tạng sát nhập vào Trung Quốc và là một trong những Đạo sư ít ỏi c̣n sống sót qua giai đoạn đặc biệt này. Ngài Kyabje Pema Kalsang Rinpoche là người đă tái lập Tu viện Dzogchen và Đại học Phật giáo Shira Sing. Ngài cũng là người sáng lập ra Trung tâm Ẩn tu Dzogchen Đại Toàn thiện (Dzogchen Pema Tung) và phục hồi các giáo lư của truyền thống Dzogchen. Kyabje Rinpoche là người nắm giữ ḍng truyền thừa Dzogchen chặt chẽ nhất trên thế giới và ngài thường xuyên giảng dạy, ban quán đỉnh và truyền Pháp. Ngài đă xác nhận hơn 40 tulku thuộc thể hệ mới và là bổn sư của hàng vạn hành giả người Tây Tạng, Trung Quốc, Tây phương. Kyabje Rinpoche dành phần lớn thời gian cho việc ẩn tu và dạy học – ngài có một số tác phẩm đă được xuất bản.

Đức Kyabje Dzogchen Pema Kalsang Rinpoche

Mura Rinpoche Tenzin Kachab Dorje thứ V

Mura Rinpoche

Mura Rinpoche được coi là một hiện thân của Đức Quán Thế Âm. Tái sanh thứ V của ngài, Tenzin Kachab Dorje, được Đức Kyabje Pema Kalsang Rinpoche xác nhận. Ngài là trụ tŕ của Tu viện Gelong ở Dzachuka. Mura Rinpoche tốt nghiệp Đại học Shira Sing và hiện nay là Viện phó của Trường Đại học này. Ngài cũng đă tu học ở Đại Tu viện Drepung thuộc phái Gelug tại Lhasa và nổi tiếng là người thấu đạt toàn bộ giáo lư kinh điển. Mura Rinpoche hiện là Giám đốc Trung tâm Ẩn tu Dzogchen Pema Tung. Ngài thông thạo cả hai thứ tiếng Anh và Hoa. Mura Rinpoche là phụ tá và phiên dịch riêng của Đức Kyabje Pema Kalsang Rinpoche. Ngài hiện là người chịu trách nhiệm điều hành các dự án hỗ trợ cộng đồng của Quỹ Kalsang. Hiện nay ngài đang điều hành việc tái xây dựng và mở rộng Tu viện Gelong, một tu viện trọng yếu của ḍng Dzogchen Longchen Nyingtik ; đồng thời ngài cũng đang xây dựng lại di tích Mura Mani nổi tiếng, một trong những nơi sưu tập khắc chạm mani lớn nhất và cổ xưa nhất thế giới.

Giới thiệu Vắn tắt những Tái sanh của Dza Mura Rinpoche

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23